โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2009

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

16

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 8 11 1 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 1 0 0
2009 การพัฒนาถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบไหลขึ้นเพื่อบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ (เริ่มปี 2550) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 1 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 1 5 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนละลายในน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2009 การลดปริมาณสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการสร้างตะกอนด้วยสารเฟนตัม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2009 การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2009 การบำบัดดินปนเปื้อนน้ำมันหล่อลื่นด้วยพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 การศึกษาอัตราการแพร่ระบายและการลดการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนสูงด้วยกระบวนการ Anammox หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 31 19 1 0
2009 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 3 0 0
2009 คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2009 โครงการวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับวัสดุกำแพงกั้นเสียง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการล้างชิ้นงานขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2009 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 30 14 1 0
2009 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE)พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6-8 และ 10-18 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0