โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2006

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 12 13 0 0
2006 การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและรายงานผลสารมลพิษปนเปื้อนในน้ำใต้ดินในเวลาจริง (real time) โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2006 การเคลื่อนตัวของสารมลพิษในตัวกลางที่เป็นรูพรุน (porous media) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 4 4 0 0
2006 ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการของเสียอันตรายสำหรับศูนย์จัดการของเสียอันตราย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2006 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณคุณภาพน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2006 แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณคุณภาพน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2006 การจัดการด้านแหล่งน้ำในบึงบอระเพ็ดอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2006 การแพร่กระจาย และการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมของสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ในน้ำผิวดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2006 การผลิตเมทานอลจากมีเทนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 18 18 0 0
2006 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่พันธุ์ของสาหร่ายในทะสเลสาบสงขลาและแนวทางแก้ไขปัญหา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2006 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 18 11 0 0
2006 การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2006 การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะจากมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกาลากา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 1 0 0
2006 โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 5 0 0