การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะจากมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะและกาลากา

Publish Year National Conference 1
2006 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Mae Moh Bottom Ash as Fine Aggregate Replacement in Mortar", International Conference on Pozzolan, Concrete and Geopolymer, 24 - 25 พฤษภาคม 2006