โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2012

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

38

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 10 8 0 0
2012 การศึกษาการเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการอนาม็อกภายใต้การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของแอมโมเนียมและไนไตรท์ และพีเอช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 3 0 0
2012 การบำบัดสารย่อยสลายยากด้วยกระบวนการโอโซเนชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2012 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 2 0 0
2012 การพัฒนาแบบจำลองความเป็นพิษต่อยีนโดยวิธีโคเมทในพืชเพื่อการประเมินความเสี่ยงของสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2012 การประเมินศักยภาพการใช้ขยะมูลฝอยเก่าเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การแพร่กระจายและการประเมินความเสี่ยงของสารในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในน้ำผิวดิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ผสมด้วยหินฝุ่น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 23 Project 1 7 0 0
2012 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 4 0 0
2012 โครงการงานศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเล บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การหาสมการแปลผลค่าการดูดกลืนแสง UV254 จากเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเป็นค่า COD lesiy[oheglupv69lksdii, หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบครบวงจรเพื่อใช้ในสวนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากแหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปี 2555 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการพิจารณาความเหมาะสมระบบกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการวางแผนระบบการพัมนาและการบริหารจัดการน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการพัมนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2012 โครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางน้ำจากโรงงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE) พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6-8 และ 10-18 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยแบบถูกสุขาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 การศึกษาวิจัยเบื้องต้นระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบางตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จ.เพชรบุรี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเขื่อนกับคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการแนวทางการประเมินการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำในลุ่มน้ำคลองพานทอง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่ สาย ทุ่งสง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 4 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2012 คุณภาพน้ำใต้ดินในเมียนมาร์และการปรับปรุงด้วยวัสดุในท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0