การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Methane Fermentation of Night Soil and Food Waste Mixture", Journal of Clean Energy Technologies, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2013, หน้า 234-237
Publish Year National Conference 4
2014 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอภิวิฃญ์ สมบูรณ์ปัญญา, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exนายอัษฎาวุธ ขันโต, "การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนร่วมกับเศษอาหารโดยใช้ระบบเอเอสบีอาร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภคพล มหาวงค์, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exนายอัษฎาวุธ ขันโต, "ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลร่วมกับเศษอาหารโดยระบบเอเอสบีอาร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exธีรศานต์ อนันตพงศ์, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนประเภทที่พักอาศัยขนาด 120 ห้องพักร่วมกับเศษอาหาร", การประชุมวิฃาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exศิริพร ปุ่นอุดม, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน:กรณีศึกษาโรงควบคุมคุณภาพน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย