โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2011

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 9 0 0
2011 การศึกษาระบบการลดมลพิษกับเก็บน้ำด้วยการใช้พืชพรรณ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2011 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เปลือกไข่ไก่เป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุทางการเกษตรในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2011 การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
2011 การฟื้นฟูทางชีวภาพนอกพื้นที่สำหรับดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเตา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2011 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2011 การนำกากตะกอนโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 3 19 0 0
2011 การนำกากตะกอนโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการหลอมละลาย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การควบคุมและติดตามตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2011 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 15 0 0
2011 การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างของกรมทางหลวงในเขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการ Clean & Green Technology เพื่อเพิ่มผลิตภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การเพิ่มคุณค่าและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจากพืช หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : ยกระดับความปลอดภัยโรงงาน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลนครปฐม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพน้ำในลำน้ำแม่น้ำน้อย เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขปัญหา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การศึกษาความเหมาะสมของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 การสาธิตเทคโนโลยีนำน้ำกลับมาใช้ใหม่โดยใช้ถังปฏิกรณ์เยื่อกรองและระบบเอเอสร่วมกับการกรองด้วยเยื่อกรอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2011 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองสู่สังคมคาร์บอนต่ำเพื่อบรรเทาปัญหาสภาวะเกาะความร้อนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0