การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง

Publish Year International Conference 3
2015 exนส.วลัยลักษณ์ ดวงประสพสุข, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Kinetics of Bacterial Consortium from UASB for H2S Removal in Biogas", the 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exNgaonee Nitiya, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "H2S removal in full scale biotrickling filter with UASB effluent", 2011 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation , 20 - 21 พฤษภาคม 2011, ไต้หวัน
2010 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Utillization of UASB effluent for hydrogen sulfide removal by biotrickling filter W002", 7 th International Symposium on Lowland Technology September 16-18, 2010 in Saga, Japan, 16 - 18 กันยายน 2010, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2010 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดก๊าซไฮโดเจนซัลไฟต์โดยออโตโทรฟิคแบคทีเรียจากน้ำทิ้งยูเอเอสบี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย