ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของสารจีโอโพลิเมอร์เพื่อการพัฒนาวัสดุประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ, "Factors Influence on Shrinkage of High Calcium Fly Ash Geopolymer Paste", Advanced Materials Research, ปีที่ 610-613, ฉบับที่ 2013, กันยายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า 2275-2281
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exChindaprasirt, P., "Factors influence on shrinkage of high calcium fly ash geopolymer paste", 2nd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2012, 12 ตุลาคม 2012
2011 inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exP. Chindaprasirt, "SYNTHESIS AND PROPERTIES OF HIGH CALCIUM FLY ASH BASED GEOPOLYMER FOR CONCRETE APPLICATIONS", 36th Conference on Our World in Concrete & Structures Singapore, 14 - 16 สิงหาคม 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์