โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2016

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 6 0 0
2016 การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติในการทำนายค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากดาวเทียม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 3 0 0
2016 การบำบัดน้ำเสียโดยเซลไฟฟ้าชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลการตรวจวัดจากดาวเทียม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยชุมชนโดยถังปฏิกรณ์เยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2016 การกำจัดยาปฏิชีวนะในน้ำชะมูลฝอยโดยถังปฏิกรณ์เมมเบรนชีวภาพอะนอกซิคแอโรบิค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 สมรรถนะของปฏิกิริยาไนเทรตรีดักชันที่เร่งด้วยแสงบนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเงิน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 8 7 0 0
2016 การแพร่กระจายของปรอทในตะกอนดินและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 ศึกษาถึงกลุ่มจุลินทรีย์และปริมาณของกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงแบคที่เรียและกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงอาร์เคียในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบชีวภาพที่มีกำจัดไนโตรเจนของประเทศไทยและญี่ปุ่นIdentification and Quantification of Ammonia Oxidizing Bacteria and Ammonia Oxidizing Archaea Responsible for Biological Nitrogen Removal in Domestic Wastewater Treatment Plants in Thailand and Japan หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2016 การควบคุมสาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 2 0 0
2016 การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหมืองแม่เมาะ และสำนักงานใหญ่ กฟผ. หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 โครงการศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดสารผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากน้ำเสียโรงพยาบาลและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2016 การวิจัยการจัดการของเสียและการดำเนินงานระบบฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 5 1 0 0