การควบคุมสาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซน

Publish Year International Journal 1
2018 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exsudarat singhaphen, "Ozonation as cyanophyta control method for water treatment", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 253-259
Publish Year National Journal 1
2019 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เสาวภาพ พวงสมบัติ, "Control of Algae in Swimming Pool by Ozonation", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 13-19
Publish Year National Conference 2
2016 exจารุณี แก้วดำ, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การฆ่าเชื้อในน้ำเสียชุมชนด้วยโอโซน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 12 พฤษภาคม 2016, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exสุดารัตน์ สิงหาเพ็ญ, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "การใช้โอโซนเพื่อควบคุมสาหร่ายในกระบวนการผลิตนํ้าประปา", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย