กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

Publish Year International Journal 3
2017 exSupaporn Phanwilai, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exAkihiko Terada, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata Marr, "Resuscitation of starved suspended-and attached-growth anaerobic ammonium oxidizing bacteria with and without acetate", Water Science and Techology, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 115-127
2016 exYoung-Hwa Kim, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exYeonghee Ahn, "DGGE Analysis of Biofilm Bacterial Community in BAF Process", Journal of Korean Society of Environmental Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 85-95
2016 exCo Thi Kinh, exJohwan Ahn, exToshikazu Suenaga, exNakanya Sittivorakulpong, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTomoyuki Hori, exShohei Riya, exMasaaki Hosomi, exAkihiko Terada, "Free nitrous acid and pH determine the predominant ammonia-oxidizing bacteria and amount of N2O in a partialnitrifying reactor", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2016
Publish Year International Conference 2
2016 exSuratchana Piyavorasakul, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Chloramphenicol Effects on Anammox Cultures", 5th International Conference on Environmental Science & Engineering and Management, 11 พฤษภาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Anaerobic, Partial Nitritation and Anammox Treatment Processes in Municipal Wastewater for Water Reclamation and Alternative Energy Production", The 2nd International Water Industry Conference 2016, 18 - 21 ตุลาคม 2016, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 3
2017 exฤชา วงษ์เนตร, exศิริพร ลาภเกียรติถาวร, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการทำความสะอาดเซรามิกไมโครฟิลเตรชันเมมเบรนที่อุดตันจากอนาม็อกแบคทีเรียในถังปฏิกรณ์แบบซีเควนซิ่งแบตช์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exแพรวพรรณ มณีวรรณ, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exศิริพร ลาภเกียรติถาวร, "การเลือกชนิดตัวกลางที่เหมาะสมสำหรับประเภทตัวกลาง ฟองนํ้ายางพารา ฟองนํ้าโพลิยูรีเทน และฟองนํ้าเมลามีนในการเลี้ยงเชื้ออนาม็อกแบบไบโอฟิล์ม", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวริศรา จันดา, exSimon Nino Trunz, exศุวศา กานตวนิชกูร, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสมใจ กาญจนวงศ์, "การกำจัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวราบ", 15th The National Conference on Environment , 12 พฤษภาคม 2016, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย