โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2007

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 3 0 0
2007 การบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการอนาม็อกซ์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2007 การบำบัดสีจากน้ำเสียโรงงานกาแฟสำเร็จรูปโดยกระบวนการดูดติดผิว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2007 การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตน้ำอัดลมโดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 4 1 0 0
2007 การแยกโลหะเงินออกจากน้ำทิ้งโดยการกรองด้วยเยื่อเปลือกไข่ (เก็บ) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2007 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2007 การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียราชพฤกษ์ 2549 วิศวกรรมศาสตร์ มก. Vol 70 พ.ย.-ธ.ค. 2552 - ม.ค. 2553 หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2007 การบำบัดน้ำชะมูลฝอยโดยระบบบำบัดด้วยดินแบบประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 การศึกษากลไกและดัชนีบ่งชี้การอุดตันของเยื่อกรองออสโมซิสผันกลับในการเพิ่มเพิ่มศักยภาพของการนำน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2007 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การศึกษาและการออกแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2007 การพัฒนากระบวนการล้างชิ้นงานในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0