โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบูรณาการเชิงพลวัตข้อมูลภูมิประเทศ-อุทกวิทยาเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแบบพอเพียงและยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาการกระจายตัวของมลพิษทางน้ำเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง