หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะเทคโนโลยีรีไซเคิล และการใช้ประโยชน์จากของเสีย

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2009 exMethee Khamduang, exJarun Chutmanop, exKanoktip Packdibamrung, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Optimization of Medium Composition for L-phenylalanine Production from Glycerol using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 727-737
Publish Year International Conference 1
2008 exกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exฉันธนา ยูวะนิยม, exกิรณา จอมคำศรี, exหนึ่งฤทัย พานิชชวลิต, "Establishment of Green Design Network in Thailand", The 2nd Thai LCA Workshop and Seminar 2007, 15 มีนาคม 2007, เชียงใหม่ ประเทศไทย