โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2008

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

4

Award

รางวัล ปี 2008

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 7 0 0
2008 การศึกษาพื้นฐานเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2008 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยกระบวนการไฟฟ้าเคมี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2008 การใช้สิ่งมีชีวิตติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของก๊าซและน้ำชะจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยชุมชนโดยวิธีโคเมทในพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ถังปฏิกิริยาเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2008 การตรึงแคดเมียมในดินลุ่มน้ำแม่ตาว จังหวัดตาก ด้วยวัสดุเคมีในธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 ศึกษาการบำบัดน้ำเสียจากโรงผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการ Anaerobic Digestion หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2008 ความสามารถเปียกได้ของพื้นผิวเมื่อมีการปนเปื้อนแบบผสมจากของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0