การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้ถังปฏิกิริยาเลี้ยงแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและเยื่อกรองไมโครฟิลเตรชั่น