โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2015

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 12 15 0 0
2015 การสำรวจดินที่มีศักยภาพในการใช้เป็นแหล่งของแบคทีเรียชักนำการเกิดตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 การศึกษาการปลดปล่อยคาร์บอนจากโรงบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2015 การศึกษาประสิทธิภาพของมะรุมในการเตรียมน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2015 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 13 0 0
2015 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การผลิตก๊าซมีเทนจากหญ้าเนเปียร์ โดยการหมักแบบสองขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การศึกษากลไกการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นพิษในน้ำชะมูลฝอยชุมชนโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสองขั้น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 11 13 0 0
2015 การใช้โอโซนในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2015 การกำจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำเสียด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกโดยใช้นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 6 0 0
2015 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้รับเหมางานก่อสร้างและงานบำรุงทางของกรมทางหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การพัฒนาเทคโนโลยีถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 7 3 0 0
2015 การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพและระบบนิเวศวิทยาบนบกจากการปนเปื้อนและแพร่กระจายของโลหะหนักในดินสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2015 โครงการวิจัยการประเมิน Carbon Credit จากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม สำนักการระบายน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการสำรวจศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบางกรวย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฏหมายควบคุมการปนเปื้อนใต้ดินภายในบริเวณโรงงานสำหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดการปนเปื้อน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 3 0 0
2015 โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทางของกรมทางหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0