โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2013

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

2

Award

รางวัล ปี 2013

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 7 0 0
2013 กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2013 การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 6 15 0 0
2013 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การศึกษาวัสดุเหลือใช้เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 5 0 0
2013 การศึกษาการติดตามคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่ง จ.ชลบุรี และการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 การประยุกต์กระบวนการไฟฟ้าเคมีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
2013 การศึกษาการสะพรั่งของคีโตเซอรอสและการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2013 การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2013 การศึกษากลไกและลักษณะการอุดตันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเยื่อกรองเมมเบรนในระบบการบำบัดน้ำชะมูลฝอยด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับเยื่อกรองออสโมซิสแบบผันกลับ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 1 0 0
2013 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยหลักการที่ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องตรวจวัดแบบอัตโนมัติภาคสนาม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุทนไฟจีโอโพลิเมอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 ศักยภาพของจุลินทรีย์เมทาโนโทรฟในการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งมีอากาศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 ศักยภาพการลดความเป็นพิษในน้ำเสียจากโรงพยาบาลที่บำบัดด้วยถังเยื่อกรองเมมเบรนชีวภาพเปรียบเทียบกับกระบวนบำบัดแบบดั้งเดิม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 29 Project 14 24 1 0
2013 การแยกคัวทำละลายใช้แล้วจากกระบวนการล้างแผงวงจรไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของไนเตรทในน้ำใต้ดินในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำโปรแกรมคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและงานบำรุงทางกรมทางหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมี ที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการจัดการวงจรรีไซเคิล หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนความเข้มข้นต่ำในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 1 5 1 0
2013 โครงการศึกษามลภาวะเสียงและกำแพงกันเสียง (Noise Barrier) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2) หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 6 2 0 0
2013 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การก่อตั้งสถาบันหลักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมน้ำในเมืองของภูมิภาคเอเชีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 4 7 0 0
2013 การพัฒนาแบบจำลองการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การบำบัดและการป้องกันการแพร่กระจายสารมลพิษจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดื้อยาของอีโคไลในถังชีวปฏิกรณ์เยื่อกรองชนิดเอสบีเอ็มบีอาร์ที่บำบัดน้ำเสียชุมชน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การแพร่กระจายของสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำบางพระและวิธีกำจัดที่เหมาะสมในระบบประปา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 4 0 0
2013 การแพร่กระจายของสารมลพิษในกลุ่มพลาสติไซเซอร์ในอ่าวไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2013 การกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสโดยกระบวนทางชีวภาพที่มีตัวกลาง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับทำนายการแพร่กระจายของสารมลพิษบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2013 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ 5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองหินดำ จังหวัดตราด หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านเหนือ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาเพื่อการบริหารจัดการผ่านระบบเครือข่ายสำหรับหน่วยงานกรมทางหลวง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างของกรมทางหลวงในเขตภาคใต้ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษารูปแบบความเหมาะสมในการจ้างเอกชนบริหารจัดการระบบงานบริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการใช้เงินกองทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายใหม่ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 โครงการจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 การจัดเตรียมมาตรการรองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2013 การจัดทำแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2013 โครงการจัดทำแผนน้ำประปาปลอดภัย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0