โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 7 1 0 0
2021 โครงการความร่วมมือทางวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 7 1 0 0