โครงการความร่วมมือทางวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Publish Year International Journal 4
2022 exWei-JieLiu, exEilhann Kwon, exBuiXuan Thanh, exTa Cong Khiem, exDuongDinh Tuan, exJia-YinLin, exThomasWi-Afedzi, exChechia Hu, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exKun-Yi Andrew Lin, "Hofmann-MOF derived nanoball assembled by FeNi alloy confined incarbon nanotubes as a magnetic catalyst for activating peroxydisulfate todegrade an ionic liquid", Separation and Purification Technology, ปีที่ 295, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 12094
2022 exWei-ChengChen, exEilhann Kwon, exHa Manh Bui, exTa Cong Khiem, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exFarshid Ghanbari, exDuong Dinh Tuan, exKun-Yi Andrew Lin, "Catalytic bromate reduction in water by Ru/C via borohydride-based hydrogenation: A comparative study", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 10808
2022 exPrapatsorn Kaewkam, exApichaya Kanchanapaetnukul, exJanista Khamyan, exNattapon Phadmanee, exKun-Yi Andrew Lin, exKrisana Kobwittaya, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "UV-assisted TiO2 photocatalytic degradation of virgin LDPE films: Effect of UV-A, UV-C, and TiO2", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 10813
2021 exThammasak Rojviroon, exOrawan Rojviroon, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exSivakorn Angthong, "Application of TiO2 nanotubes as photocatalysts for decolorization of synthetic dye wastewater", Water Resources and Industry, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 10016
Publish Year National Conference 1
2022 exวสุนธรา ช้างทอง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exกุลยา สาริชีวิน, "การบําบัดไนเตรตและไนไตรต์ต้วยกระบวนการโฟโตแคตาไลซิสร่วมกับตัวเร่งไทเทเนียมไดออกไซด์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 13 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย