โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2017

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

1

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 13 10 0 0
2017 การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำปิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2017 การกำจัดสีในน้ำเสียโดยใช้ถ่านเมล็ดตีนเป็ดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สารมลพิษทางอากาศในประเทศไทย โดยการตรวจวัดจากภาคพื้นดินและดาวเทียม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 9 6 0 0
2017 ปัจจัยส่งเสริมการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งมีอากาศโดยปฏิกิริยามีเทนออกซิเดชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การประเมินการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยโดยชั้นกรองชีวภาพในระดับภาคสนาม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำสกัดจากผักตบชวามาผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศที่อุณหภูมิสูง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียปิโตรเลียมในเซลไฟฟ้าชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 18 Project 15 7 0 0
2017 การกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติในน้ำดิบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซนที่มี TiO2 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 1 0 0
2017 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 5 0 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำของถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การแพร่กระจายของแคดเมียม ตะกั่ว ปรอท นิกเกิล และ สังกะสี ในตะกอนดินและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การกำจัดสีในน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลติกร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ที่ปรึกษาโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยอัตราบำบัดสูงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนแบบสองขั้นที่เติมเชื้อ Alcaligenes faecalis No.4 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2017 การใช้น้ำอย่างยั่งยืนในการพัฒนาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณืศึกษาในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 6 4 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนเพื่อยืดอายุผลิตผลทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาระบบบริหารงานภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ 2 หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างงานทาง งานสะพาน และงานบำรุงทางของกรมทางหลวง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงการระบายน้ำของถนนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากถนนขวางทางน้ำ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการออกแบบขยายและปรับปรุงทางหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม:การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน(ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการย่อย ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 2 0 0 0