โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2022

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2022 การพัฒนาต้นแบบการบำบัดน้ำเสียด้วยแหนซึ่งมีประโยชน์ร่วมในด้านการผลิตมวลชีวภาพจากแหนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
แหล่งทุนต่างประเทศ 0 2 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2022 การพัฒนากระบวนการออกซิเดชันขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารปราบศัตรูพืช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0