โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2023

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 5 4 0 0
2023 การศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลิตตัวกลางชนิด Bio carrier ใช้กับกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์” หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 4 4 0 0
2023 การศึกษาผลกระทบจากการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การบำบัดยาปฏิชีวนะในน้ำเสียโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการร่วมระหว่างโอโซนและถ่านกัมมันต์ที่ดัดแปรพื้นผิว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 แนวทางควบคุมไมโครพลาสติกจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและอุตสาหกรรมการผลิตปลากระป๋อง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 1 0 0 0
2023 การปรับสภาพฟางข้าวด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคร่วมกับกรดไฮโดรฟลูออริกเพื่อผลิตพลังงานทางเลือก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0