โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2019

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 3 9 0 0
2019 การเปลี่ยนรูปของผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ ภายใต้สภาวะแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 3 0 0
2019 การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียที่มีปริมาณบีโอดีต่ำแต่ปริมาณไนโตรเจนสูง (น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศ อาทิ น้ำเสียจากกองขยะ) ด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยลไนตริเตชันและอนาม็อกซ์เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือใช้ซ้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
2019 การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 กระบวนหมักไร้อากาศของน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีเขียวเพื่อผลิตไบโอมีเทนระดับสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การนำกลับแอมโมเนียจากของเสียฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 3 1 0
2019 โครงการศึกษาการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง บริหาร และออกแบบรายละเอียดจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการศึกษาความสมบูรณ์และความสามารถในการดูดซับมลพิษของต้นไม้ใหญ่ในเขตทางหลวงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 1 0 0
2019 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเพื่อยกระดับความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง (ระยะที่1) หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานบำรุงทาง หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 โครงการปรับปรุงมาตรฐานของสะพาน ท่อเหลี่ยม และท่อลอด ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าโครงการ องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 เรือเก็บขยะในทะเลไร้คนขับ “Floating Trash Sweeper” หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 2 1 0