การนำกลับแอมโมเนียจากของเสียฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในการเกษตรและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ