โครงการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปี 2005

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

External Active Project

Year:

<< 202420222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 6 0 0 0
2005 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 5 0 0 0
2005 การศึกษาอัตราการดูดติดผิว – การคายสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) บนผิวของตะกอนแขวนลอยธรรมชาติ และอัตราการสลายตัวของสาร DEHP ที่ถูกดูดซับบนผิวตะกอนแขวนลอย หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 0 0 0
2005 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของตัวทำลายอินทรีย์คลอรีนและสารอินทรีย์ระเหย ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินจากนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0