การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย

Publish Year International Journal 4
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exบุญญา ชาญนอก, exChettiyappan Visvanathan, "Recovery of plastic wastes from dumpsite as refuse-derived fuel and its utilization in small gasification system", Bioresource Technology, ปีที่ 101, มีนาคม 2010, หน้า 1522-1527
2009 exAi Hiramatsu, exYuji Hara, exMakiko Sekiyama, exRyo Honda, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Municipal solid waste flow and waste generation characteristics in an urban-rural fringe area in Thailand", Waste Management and Research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 10, ธันวาคม 2009, หน้า 951-960
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of Methane Emission from Solid Waste Disposal Site in the Tropics by Vegetated Cover Soil", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 29-33
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Wastelands: Clearing up after the tsunami in Sri Lanka and Thailand", Waste Management World, มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 31-38
Publish Year National Journal 1
2006 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, "Effect of Compost on Microbial Methane Oixdation in Landfill Cover Soil", Thai Environmental Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กันยายน 2006, หน้า 133-144