การศึกษาพื้นฐานเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง ประเทศไทย