สมรรถนะของปฏิกิริยาไนเทรตรีดักชันที่เร่งด้วยแสงบนฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเงิน