โครงการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานขนาดเล็ก (ES for SE) พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ 6-8 และ 10-18