การพัฒนาแบบจำลองความเป็นพิษต่อยีนโดยวิธีโคเมทในพืชเพื่อการประเมินความเสี่ยงของสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศ