การฟื้นฟูพื้นที่กำจัดมูลฝอยไทรน้อยและประเมินศักยภาพในการนำมูลฝอยกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิง

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exบุญญา ชาญนอก, exC. Visvanathan, "Recovery of Platic Wastes from Dumpsite as Refuse Derived Fuel and its Utilization in Small Gasification System", Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2009), 14 - 17 กรกฎาคม 2009, Townsville เครือรัฐออสเตรเลีย