การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบและรายงานผลสารมลพิษปนเปื้อนในน้ำใต้ดินในเวลาจริง (real time) โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS)

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "SENSOR AND GIS INTEGRATION FOR AUTOMATED ENVIRONMENTAL MONITORING AND DATA VISUALIZATION", The 2006 North American Environmental Field Conference and Exposition: Advances in Environmental Site Characterization and Monitoring Technology, 10 - 12 มกราคม 2006, Tampa ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา