การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย

Publish Year International Journal 14
2012 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSunil Kumar, exPraneeth Nishadi Wicramarachchi, "Reduction of methane emission from landfill through microbial activities in cover soil: A brief review", Critical Reviews in Environmental Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, มกราคม 2012, หน้า 412-434
2011 exSunil Kumar, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exAckmez Mudhoo, "Bioreactor landfill technology in municipal solid waste treatment: An overview", Critical Reviews in Biotechnology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 77-97
2010 exRuwini Weerasekara, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Influence of Solid Waste Disposal Conditions on Organic Pollutants Discharged from Tropical Landfill", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 107-112
2010 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนายกิตติพล จิตตานุกูล, exน.ส.วิวัฒฑนา สุนทรเลิศวนิช, exน.ส.เนทิยา ตัณฑชุณห์, "Effect of leachate irrigation on methane oxidation in tropical landfill cover soil", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2010, หน้า 161-168
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสาลินี สิทธิโชคธรรม, exทวีศักดิ์ ตันติฉันทการุณ, "Application of partially submerged bioreactor landfill for leachate management in the tropics", Int. J. Environment and Waste Management, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1/2, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 78-90
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ จันโสด, exสิมนัส ตรีเดช, exP.N. Wicranarachchi, "Leachate treatment and greenhouse gas emission in subsurface horizontal flow constructed wetland", Bioresource Technology, ปีที่ 100, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2009, หน้า 3808-3814
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exChettiyappan Visvanathan, "Greenhouse Gas Emission Potential of the Municipal Solid Waste Disposal Sites in Thailand", Journal of the Air & Waste Management Association, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2008, หน้า 629-635
2008 exBanjarata Jolanun, exSirintornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Aeration Improvement in Fed Batch Composting of Vegetable and Fruit Wastes", Environmental Progress, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2008, หน้า 250-256
2008 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nitrogen Supplement on Methanotrophic Activities in Sandy Loam and Organic Compost-bsed Landfill Cover Soil", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 9-14
2007 exเนทิยา ตัณฑชุณห์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Utilisation of Municipal Solid Waste Compost as Landfill Cover Soil for Reducing Greenhouse Gas Emission", Int. J. Environmental Technology and Management, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3/4, กรกฎาคม 2007, หน้า 286-297
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exJ.P.Juanga, exC. Visvanathan, "Municipal Solid Waste Management in Thailand and Disposal Emission Inventory", Environmental Monitoring and Asessment, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2007, หน้า 13-20
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSunil Kumar, exJ.P.A. Hettiaratchi, "Solid waste characteristics and their relationship to gas production in tropical landfill", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 135, ฉบับที่ -, เมษายน 2007, หน้า 41-48
2007 exKomsilp Wang-Yao, exSirinthornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala, exAnnop Nopharatana, "Methane Collection Efficiency of Horizontal Landfill Gas Collectors", International Journal of Applied Environmental Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2007
2006 exR. Nagendran, exA. Selvam, exK. Joseph, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Phytoremediation and rehabilitation of municipal solid waste landfills and dumpsites: A brief review", Waste Management, ปีที่ 26, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2006, หน้า 1357-1369
Publish Year National Journal 4
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exมงคล แคนดา, exสุทธิมล เกษสมบูรณ์, "อิทธิพลของตะกอนที่ผ่านการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์และการชะละลายโลหะหนักจากหลุมฝังกลบขยะชุมชน", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 167-176
2008 exพิชญา ส้มเกลี้ยง, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อเมทาโนโทรฟโดยเทคนิคฟิชและวัดอัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชันในดินกลบทับชั้นสุดท้ายของพื้นที่ฝังกลบมูลฝอย", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย , ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, เมษายน - กรกฎาคม 2008, หน้า 75-87
2008 exศิริลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อัตรามีเทนออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบดินในชั้นหน้าดินกลบทับที่มีไนโตรเจนสูงของหลุมฝังกลบมูลฝอย", วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 121-131
2008 exPreneeth Nishadi Wicramarachchi, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำชะมูลฝอยแบบบึงประดิษฐ์", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 27-36
Publish Year International Conference 8
2009 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exสุนทรี ปัสสนานนท์, exH.H. Ngo, exS. Vigneswaran, "Simultaneous removal of particles and dissolved organic matter in floating media filter for surface water treatment", Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE-2009), 14 - 17 กรกฎาคม 2009, Townsville เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ จันโสด, exสิมนัส ตรีเดช, exPraneeth Wicranarachchi, "Leachate Treatment and Greenhouse Gas Emission in Two Stage Subsurface Horizontal Flow Constructed Wetland", 1st International Conference on Technology and Strategic Management of Sustainable Biosystems Organized by Environmental Technology Centre, Murdoch University, 7 - 9 กรกฎาคม 2008, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย
2008 exสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Methane and Volatile Organic Compounds Emission and Distribution from Solid Waste Disposal Activities in Thailand", 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management (IWA DIPCON 2008), 25 - 29 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exRuwini Weerasekara, "Effect of Solid Waste Disposal Operations on Leaching of Organic Pollutants in Tropical Landfill ", The 6th International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 29 - 31 ตุลาคม 2008, Bandung สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 exRuwini Weerasekara, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Determination of Landfill Operation Factors Affecting Leachate Characteristics in Tropical Climate Conditions", The 6th International Conference on Environmental Informatics, 21 - 23 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exมณีรัตน์ บูชา, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exTaro Urase, "Volatile Organic Compounds Contamination at Unmanaged Municipal Solid Waste Dumpsite in Thailand", International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 7 - 9 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment Performance and Bacterial Populations in Subsurface Horizontal Flow Constructed Wetland System Treating Yound and Stabilized Waste Leachate", 7th IWA Specialist Conference on Waste Stablization Ponds, 25 - 27 กันยายน 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2005 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Minimization and Stablization of Leachate Through Internal Storage and Recirculation Operation in Tropical Landfill", 3rd International Symposium on Southeast Asian Water Environment, 6 - 8 ธันวาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 exภัทรมาศ เทียมเงิน, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยที่เสถียรด้วยกระบวนการตกตะกอนเคมีและการกรอง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2008 exศืรืลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "อัตราการเกิดมีเทนออกซิเดชันและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในหน้าดินชั้นกลบทับที่มีไนโตรเจนสูงของหลุมฝังกลบมูล", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exพรประภา บุญสมโชค, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "การประเมินมลพิษด้านกลิ่นและการรับรู้ของประชาชนในบริเวณสถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 - 14 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย