แนวทางควบคุมการผลิตพลาสติกเพื่อลดไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Journal 1
2019 exAthit Puthcharoen, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Determination of Microplastics in Soil and Leachate from the Landfills", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 39-46
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanabadee Boonmalert, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Biodegradable behavior of polyethylene based plastics by soil burial", The 3rd International Conference on Civil, Materials, and Environmental Engineering (ICCME 2021), 4 - 5 เมษายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย