กระบวนการกำจัดไนโตรเจนด้วยกระบวนการพาร์เชี่ยนไนตริฟิเคชันและอนาม็อก ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์และชีวภาพที่มีเครื่องจักรกล

Publish Year International Journal 1
2019 exJarawee Kaewyai, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exJunko Munakata-Marr, "Recovery of enriched anammox biofilm cultures after storage at cold and room temperatures for 164 days", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 137, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 1
2018 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exRawiwan Rodpho, exPimook Sonmee, exMartha Hahn, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Nutrient Removal Performance on Domestic Wastewater Treatment Plants (Full Scale System) between Tropical Humid and Cold Climates", Applied Environmental Research, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 32-39
Publish Year International Conference 6
2018 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJarawee Kaewyai, exCHALERMRAJ WANTAWIN, exJunko Munakata-Marr, "Experiences in the Implementation on Restoration of Enriched Anaerobic Ammonium Oxidizing (Anammox) Cultures on both Suspended-and Attached-Growth after Storage", 4th International Water Industry Conference 2018 (New Paradigm of Water Industry, 11 - 14 กันยายน 2018, Daegu สาธารณรัฐเกาหลี
2018 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Phanwilai, exTamao Kasahara, exJunko Munakata-Marr, exLINDA A. FIGUEROA, "Comparison of Effluents Characteristics from Full-Scale Wastewater Treatment Plants in Thailand, USA, and Japan before Discharging to Lakes", 17 th World Lake Conference (Lake Kasumigaura, Ibaraki, Japan, 2018) Harmonious Coexistence of Humans and Lakes, Toward Sustainable Ecosystem Services, 15 - 19 ตุลาคม 2018, Tsukuba, Ibaraki ญี่ปุ่น
2018 exSorada Vongsasom, exPensiri Prachakittikul, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Quantification of Nitrite Oxidizing Bacteria (NOB) from Full Scales of BNR WWTPs for Possible Water Reclamationin Bangkok and Samut Prakan Province", IWA Water Reuse 2018 (Regional Conference on Opportunities for Water Reuse in Southeast Asia), 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, Phuket ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 exSirinan Chayawanich, exPensiri Prachakittikul2, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Quantification of Ammonium Oxidizing Bacteria (AOB) from Full Scale of BNR WWTPs for Possible Water Reclamationin Bangkok and Phuket Province", IWA Water Reuse 2018 (Regional Conference on Opportunities for Water Reuse in Southeast Asia), 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, Phuket ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 exJarawee Kaewyai, exCHALERMRAJ WANTAWIN, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation on Recovery of Anammox-Enriched Culture on Attached Growth after Two Starvation Conditions (Warm and Cold Temperatures)", IWA Water Reuse 2018 (Regional Conference on Opportunities for Water Reuse in Southeast Asia), 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018, Phuket ภูเก็ต ประเทศไทย
2018 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSuwasa Kantawanichkul, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Anammox Process in Thai Wastewater Treatment Systems (Constructed Wetland)", The 2nd International Conference on Environment. Livelihood, and Services (ICELS 2018), 19 - 22 พฤศจิกายน 2018, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exรุ่งโรจน์ แสงจันทร์, exศุวศา กานตนวนิชกูร, inดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการมีอยู่และกิจกรรมของแบคทีเรียกลุ่มอนาม็อกในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวในแนวดิ่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย