ประเภทและการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำทะเลและในตะกอนดินในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Heavy Metals in Sediments and Water at the Chao Phraya River Mouth, Thailand", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 33-44
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, อาจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Distribution of Cadmium, Lead, Mercury, Nickel and Zinc in Bottom and Suspended Sediment in Chao-Phraya River Mouth Area", The International Symposium on Urban Water Management in Southeast Asia Institute of Technology of Cambodia (23 Feb 2018), 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2018, พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา