การศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2021 exพัชรี โตตุ้ม, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบหิ้งแสงสำหรับห้องเรียนปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 50-65
2019 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exประกาศิต อุบลรัตน์, exโสฬส มีสุขอนุกูล, "การออกแบบถังหมักขยะขนาดเล็กเพื่อการหมักขยะอินทรีย์จากครัวเรือน", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 32, ฉบับที่ 108, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 63-69
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, exศุภเดช นิยมทอง, "การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุรินทร์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 27 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2020, online conference during COVID19 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนส รำพูน สมมโนนัย, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้การใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังคา/ดาดฟ้าของอาคารปัจจุบันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย