การประเมินการใช้ระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองเมมเบรนร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์แบบมีตัวกลางทำปฏิกิริยาเพื่อควบคุมการแพร่ระบายสารมลพิษจากพื้นที่กำจัดมูลฝอยในภาคสนาม

Publish Year International Journal 5
2020 exWitthayaphirom, C., inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Optimization of reactive media for removing organic micro-pollutants in constructed wetland treating municipal landfill leachate", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ -, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2020, หน้า 24627-24638
2020 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส.นิภาพร มะโนไชย, "Methane and nitrous oxide emissions from a two?stage membrane bioreactor applied in municipal landfill leachate treatment", Journal of Material Cycles and Waste Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2020, หน้า 365-374
2020 exน.ส.ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYuka Ogata, exYoshitaka Ebie, exTomonori Ishigaki, "Long-term removals of organic micro-pollutants in reactive media of horizontal subsurface flow constructed wetland treating landfill leachate", Bioresource Technology, ปีที่ 312, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 123611-1-123611-8
2020 exน.ส.ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exYuka Ogata, exYoshitaka Ebie, exTomonori Ishigaki, "Organic micro-pollutant removals from landfill leachate in horizontal subsurface flow constructed wetland operated in the tropical climate", Journal of Water Process Engineering, ปีที่ 38, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 101581
2019 exSiripoon Nutanong, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร, "Greenhouse gas emission from horizontal and vertical subsurface flow constructed wetlands in tropical climate", Journal of Water and Climate Change, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019, หน้า 43-52
Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exน.ส. ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, "Field implementation of constructed wetland with reactive media for remediation of municipal landfill leachate", Eco-Engineering International ONLINE-symposium 2021, 25 มิถุนายน 2021, ญี่ปุ่น
2019 exน.ส.ชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, exดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Integrated Membrane Bioreactor and Constructed Wetland System for Leachate Pollution Control at Solid Waste Disposal Site", The 4th Symposium of International Waste Working Group-Asian Regional Branch, 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย