การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเซีย

Publish Year International Journal 9
2021 exKitiyot Tungsudjawong, inดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exPanitan Jutaporn, "Tracking seasonal changes of natural organic matter in a water treatment plant in Bangkok using EEM-PARAFAC approach", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1244-1251
2020 exRutjaya Prateep Na Talang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Environmental impacts and economic benefits of different wastewater management schemes for molasses-based ethanol production: A case study of Thailand", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 247, ฉบับที่ xxx, กุมภาพันธ์ 2020
2020 exWeerapong Rukapan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effects of chemical coagulation and particle cut-off on reverse osmosis membrane fouling during municipal solid waste leachate filtration", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 200, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 14-22
2019 exChia Yuan Chang, exShen Yi Chen, exน.ส.ภัคจีรา กลีบขยาย, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Bioleaching of heavy metals from harbor sediment using sulfur-oxidizing microflora acclimated from native sediment and exogenous soil", Environmental Science and Pollution Research, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2019, หน้า 6818-6828
2018 exรุจยา ประทีป ณ ถลาง, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Comparing environmental burdens, economic costs and thermal resistance of different materials for exterior building walls", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 197, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 1508-1520
2018 exXaypanya, P, exTakemura, J, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSeingheng, H, exTanchuling, MAN, "Characterization of Landfill Leachates and Sediments in Major Cities of Indochina Peninsular CountriesHeavy Metal Partitioning in Municipal Solid Waste Leachate", ENVIRONMENTS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
2018 exLi Shu, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exLong D. Nghiem, exJega Jegatheesan, "Challenges in Environmental Science and Engineering, CESE-2017: 11–15 Nov. 2017, Kunming, China", Bioresource Technology, ปีที่ 263, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 679-680
2018 exSiripoon Nutanong, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSuwasa Kantawanichkul, "Effect of plant harvesting on greenhouse gas emission from vertical subsurface flow constructed wetlands treating low-strength sewage", DESALINATION AND WATER TREATMENT, ปีที่ 127, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 297-308
2018 exนรารัชต์พร นวลสวรรค์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Makoto Shoda, "Treatment of concentrated leachate with low greenhouse gas emission in two-stage membrane bioreactor bio-augmented with Alcaligenes faecalis no. 4", Journal of the Air and Waste Management Association, ปีที่ 68, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2018, หน้า 1378-1390
Publish Year National Conference 3
2019 inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exอาณัติ ปัญญารัมย์, "คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 25 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exรัตนาภรณ์ ถาวรยุติธรรม, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพน้ำประปาระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ 6 บ้านตลาดรางกระทุ่ม ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 25 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exขนิษฐา อุปพงษ์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การคาดการณ์การแพร่กระจายของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้ำใต้ดินจากบริเวณที่มีการลักลอบฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมโดยใช้แบบจำลอง MODFLOW", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 18, 23 - 25 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย