การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกำจัดมูลฝอยในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2010 exคมศิลป์ วังยาว, exรศ.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exShabbir Gheewala, exดร.อรรณพ นพรัตน์, "Application of the IPCC Waste Model to solid waste disposal sites in tropical countries: case study of Thailand", Environmental Monitoring and Assessment, ปีที่ 164, ฉบับที่ 1-4, พฤษภาคม 2010, หน้า 249-261
Publish Year National Journal 1
2010 exดร.คมศิลป์ วังยาว, exM. Yamada, exK. Endo, exT. Ishigaki, exรศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exนายนฤพฤทธิ์ สุทธศิลป์, "Methane Generation Rate Constant in Tropical Landfill", Journal of Sustainable Energy & Environment, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 181-184
Publish Year National Conference 1
2010 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exคมศิลป์ วังยาว, exKazuto Endo, exMasato Yamada, "การฝังกลบมูลฝอยแบบกึ่งใช้ออกซิเจนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากมูลฝอย", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย