การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการเจือจางน้ำยาด่าง

Publish Year National Conference 1
2011 exนส. ปรียานุช ภูเก้าล้วน, exนส.สิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์ , inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดการใช้ไฟฟ้าและสารเคมีในการบำบัดน้ำเสียโดยการเจือจางน้ำยาด่าง", การประชุมวิชาการการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2554 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี , 27 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย