โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคการศึกษาตามมหาวิทยาลัยในอาเซียนต่อความต้องการไฟฟ้า กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร , ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 30-39
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "Grid Connected Photovoltaic System Potentials and Performance in 4University Campuses", World Sustainable Built Environment Conference 2017 Hong Kong, 5 - 7 มิถุนายน 2017, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง