การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ร่วมกับเถ้าแกลบและสนิมเหล็ก เพื่อใช้ในการบำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในก๊าซชีวภาพ