การศึกษาด้านการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Publish Year National Conference 2
2016 exนลัทพร ปาชนะวงศ์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การระบายน้ำและการอนุรักษ์น้ำการระบายน้ำและการอนุรักษ์น้ำสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนลัทพร ปาชนะวงค์, inดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการน้ำเสียแบบผสมผสานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 15, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย