เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียจากชุมชนที่เหมาะสมใช้ระบบบำบัดแบบติดที่เพื่อการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำ

Publish Year International Journal 1
2014 exChitsanuphong Pratum, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Biological Wastewater Treatment of Fermented Rice Noodle Industry using Bacillus subtilisKJP8", International Journal of Applied Environmental Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2014, หน้า 258-294
Publish Year International Conference 2
2014 exSupaporn Phanwilai, inนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "The Recovery of Anammox Suspended Growth Cultures under Depleted Nutrient Conditions", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNUTPORNNAPAT SINTHUSITH, exAkihiko Terada, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Identification and Quantification of Bacteria and Archaea Responsible for Ammonia Oxidation in Different Activated Sludge Systems", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Sceince, and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 exนพชนก ศรีอ่อน, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบโปรยกรอง ณ ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน จ.ภูเก็ต ประเทศไทย และ Littleton/Englewood มลรัฐโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 มีนาคม - 27 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย