ศักยภาพของกลุ่มจุลินทรีย์คัดแยกจากระบบยูเอเอสบีในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์

Publish Year International Journal 2
2017 exwalailuk Doungprasopsuk, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "Effect of oxygen on sulfur products from H2S removal by Thiobacillus in a biotrickling filter column", Engineering and Applied Science Research , ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 214-221
2015 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนส.วลัยลักษณ์ ดวงประสพสุข, "H2S Removal Potential of Bacterial Consortium from UASB Mixed Liquor", Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 213-222