กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ และสร้างพลังงานทดแทน

Sub Project

Publish Year International Journal 5
2015 exNUTPORNNAPAT SINTHUSITH, ex AKIHIKO TERADA, exMARTHA HAHN, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exJunko Munakata-Marr, exLINDA A. FIGUEROA, "Identification and Quantification of Bacteria and Archaea Responsible for Ammonia Oxidation in Different Activated Sludge of Full Scale Wastewater Treatment Plants", Journal of Environmental Science and Health, Part A, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 169-175
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exTippawan Boonyawat, exSaengdao Saengsuwan, exSiriporn Larpkiattaworn, "Mixing Intensity Effects of Attached Growth on Enriched Anammox Cultures", EnvironmentAsia, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 34-40
2014 exนายกฤษณะ กอบวิทยา, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic Reduction of Nitrate over Fe-modified TiO2", APCBEE Procedia , ปีที่ 10, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2014, หน้า 321-325
2014 exKrisana Kobwittaya, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic reduction of nitrate over TiO2 and Ag-modified TiO2", Journal of Saudi Chemical Society, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014
2014 exKowit Suwannahong, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exWipada Sanongraj, "Improvement of TiO2/LDPE Composite Films for Photocatalytic Oxidation of Acetone", Advanced Materials Research , ปีที่ 931-932, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 235-240
Publish Year National Journal 1
2014 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อการเกิดยูโทรฟิเคชันในแหล่งน้ำและการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส", วิศวกรรมสาร มก, ปีที่ 27, ฉบับที่ 88, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 57-67
Publish Year International Conference 8
2015 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, ex Rawiwan Rodpho, exNUTPORNNAPAT SINTHUSITH, exAkihiko Terada, exPimook Sonmee, exMARTHA HAHN, inนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Nutrient Removal Efficiencies and Community Structure of Biological Nitrogen Removal on Full Scale of Oxidation Ditch Systems for Domestic Wastewater between Tropical and Cold Climates", 3rd Water Research, 11 - 14 มกราคม 2015, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Another Alternative Approach to Remove Nitrogen by Biological Treatment: Partial Nitrification-Anammox Processes", PACCON 2014, 8 - 10 มกราคม 2014, Khon Kaen อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exOrawan Rojviroon, exThammasak Rojviroon, exJaray Sangsayan, exChontida Joikrajang, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Study of COD Removal Efficiency from Synthetic Wastewater by Photocatalytic Process", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายกฤษณะ กอบวิทยา, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "Photocatalytic Reduction of Nitrate over Fe-Modified TiO2", 2014 5th International Conference on Environmental Science and Development - ICESD 2014., 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 exกฤษณะ กอบวิทยา, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF METAL LOADING ON THE PHOTOCATALYTIC NITRATE REDUCTION EFFICIENCIES OF TiO2 CATALYST", 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2014, Saga ญี่ปุ่น
2014 exSuwannahong, K., exSirisivithayapakorn, S., inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSanongraj, W., "Improvement of TiO2/LDPE composite films for photocatalytic oxidation of acetone", 5th KKU International Engineering Conference 2014, KKU-IENC 2014, 27 มีนาคม 2014, Khon Kaen; Thailand อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, ex Supaporn Phanwilai, "Effects of Acetate Addition on the Recovery of Anaerobic Ammonium Oxidizing Bacteria in Mixotrophic Culture", 9th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 24 - 26 พฤศจิกายน 2014, Kochi ญี่ปุ่น
2013 exMr.Thammasak Rojviroon1, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติและจลนพลศาสตร์ของการกำจัดสารประกอบอินทรีย์ระเหยของตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธีโซลเจล", The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and Environment, 17-20 November 2013, Bangkok, Thailand., 17 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 exนส รัตนาภรณ์ พูลเพิ่ม, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การบำบัดโลหะหนัก (Cr(III),Ni(II),Cu(II))ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมชุบโลหะโดยวิธีการตกตะกอนด้วยสารเคมีโซเดียมคาร์บอเนต", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13 , 26 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตรารย์ ดร. เฉลิมราช วันทวิน, "Comparison of nitrous oxide production from Anammox cultures in suspended and attached growth reactors", การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exพิมพ์ขวัญ ลิมปโสภา, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเกลือต่อการดูดซับสีย้อมในน้ำเสียโดยใช้ถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 12, 27 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องลำเลียงวัตถุแบบโซ่แทรคและแผ่นแทรคที่มีชุดเปิดถุงบรรจุวัตถุ", Kasetsart University, 2021