โครงการศึกษาและออกแบบระบบกำแพงกันเสียง (Noise Barrier)บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงศรีนครินทร์-พัทยา