การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียชุมชนด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล